Menu

Dodatočná náhrada hydroizolácií injektážou

Novodobé metódy sanácie vlhkého muriva prakticky ponúkajú možnosť úspešne sanovať akýkolvek komplikovaný objekt. Hlavnou úlohou je zvoliť optimálny spôsob sanácie s ohľadom na stav zavlhnutia, funkciu, využitie objektu a v konečnom rade aj návratnosť prostriedkov. Zdegradovanú omietku je nutné odstrániť - obiť až na rastlé murivo nad úroveň zavlhčenia. V ďalšom kroku podľa návrhu realizujeme jednotlivé sanačné omietkové a hydroizolačné systémy. V objekte, kde je poškodená alebo úplne chýba hydroizolácia, vytvoríme injektážou hydroizolačnú bariéru. Tá zamedzí stúpaniu kapilárnej vlhkosti v murive. Následne je možné podniknúť ďalšie sanačné kroky k ozdraveniu - vysušeniu muriva. Po odstránení príčiny vlhnutia, nasleduje sanácia vlhkej a zasolenej omietky. Používame materiály a systémy, ktoré deklarujú konečný výsledok na čo najdlhšie obdobie. Treba si však uvedomiť, že kvalitná sanácia predstavuje spojenie viacerých priamych a doplnkových metód v jeden ucelený a komplexný celok.


Tlaková injektáž

Pri tlakovej injektáži sa do muriva aplikuje vodonepriepustná polyuretanová živica nasledujúcim postupom. Po zhotovení injektážnych vrtov priemeru 10mm sa za pomoci čerpadla pod tlakom vháňa cez injektory (pakre) do muriva polyuretanová živica, ktorá reaguje s vlhkosťou, pričom niekoľko násobne zväčšuje svoj objem a uzatvára póry menšie ako 0,1 mm. Pri reakcii odoberá približne 20% vlhkosti v murive, uzatvára kapiláry, v ktorých dochádzalo k transportu vody a vytvára nepriepustnú hydroizolačnú clonu.

VIAC INFO

Injektáž mikrokrémom

Ďalší účinný spôsob injektáže na zabránenie vzlínajúcej vlhkosti je aplikácia injektážneho mikrokrému na silanovej báze bez rozpúšťadiel. Aplikovaný mikrokrém hydrofobizuje v požadovanej línii muriva a následne zabraňuje vzlínaniu vody cez kapiláry. Mikrokrém spíňa požadované smernice normy WTA 4-4-04 a je použiteľný aj pri 95% zavlhčení masívu. Má výborné účinky v nepálených tehlách a v hlinenom murive. Vŕtanie prebieha vo vzdialenosti 10-12 cm od seba vzdialených otvoroch, priemeru 12-14 mm. Vrty neohrozujú statiku budovy.

VIAC INFO

Injektáž cementovými suspenziami

Používa sa na spevnenie a utesnenie špár, trhlín, vyplnenie malých dutín a prípadne vyplnenie kaverny v murive, v dutých tehlách pred ďalším injektážnym postupom. Schnutím a nadobúdaním pevnosti sa cementová suspenzia nezmršťuje a vytvára celistvú homogénnu hmotu. Používané cementy majú vysokú odolnosť voči škodlivým vo vode rozpustným síranom. Používame rôzne pevnosti a poréznosti s nastaviteľnou dobou rýchlosti tuhnutia.

VIAC INFO

Sanačné omietky

Základným spôsobom úpravy povrchu je použitie sanačného systému omietok ako doplnkového sanačného opatrenia. Sanačná omietka WTA je definovaná ako suchá maltová zmes s vysokou pórovitosťou a paropriepusnosťou a veľmi nízkou kapilárnou vzlínavosťou, čím sa dištancuje od omietok pripravovaných priamo na stavbe s použitím prísad.

VIAC INFO
Zatiaľ ako jediný a prvý na Slovensku, máme autorizáciu WTA