Menu

Tlaková injektáž

Pri tlakovej injektáži sa do muriva aplikuje vodonepriepustná polyuretanová živica nasledujúcim postupom. Po zhotovení injektážnych vrtov priemeru 10mm sa za pomoci čerpadla pod tlakom vháňa cez injektory (pakre) do muriva polyuretanová živica, ktorá reaguje s vlhkosťou, pričom niekoľko násobne zväčšuje svoj objem a uzatvára póry menšie ako 0,1 mm. Pri reakcii odoberá približne 20% vlhkosti v murive, uzatvára kapiláry, v ktorých dochádzalo k transportu vody a vytvára nepriepustnú hydroizolačnú clonu.


Vodorovná jednoradová injektáž

Jednoradová injektáž polyuretánovou živicou sa prevádza v jednom rade, kde osové vzdialenosti injektážnych vrtov sú vo vzdialenosti 10 cm. Hĺbka prevedenia vrtov je v 4/5 hrúbky múru, ukončenie vrtu maximálne 50 mm pred ukončením konštrukcie na opačnej strane. Vyčistené vrty uzavrieme injektormi (pakrami). Pomocou čerpadla vtlačíme určeným tlakom do vrtov potrebnú dávku polyuretánovej živice, ktorá vytvorí novú hydroizolačnú clonu.

Vodorovná dvojradová injektáž

Dvojradová injektáž polyuretánovou živicou sa prevádza v dvoch radoch nad sebou. Vrty sú umiestnené šachovnicovo s počtom 16 vrtov na meter. Dvojradová injektáž sa prevádza u konštrukcií s hrubším priemerom, prípadne pri výškových rozdieloch podláh alebo terénu.

Plošná vertikálna injektáž

Cieľom plošnej injektáže je vytvorenie hydroizolačnej clony a zastavenie priesakov a kapilárnej vzlínavosti v suterénoch objektov, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou vonkajšieho terénu, kde 25 vrtov na m2 vytvorí hydroizolačnú nepriepustnú clonu.

Cielená injektáž

Realizuje sa v miestach kde došlo k poruche hydroizolácie, sadnutiu objektu alebo priesakov spôsobených nesprávnym technologickým postupom. Vrty sú umiestnené čo najbližšie k miestu poruchy.Objednajte si odbornú obhliadku Vašej nehnuteľnosti: